X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach

  
  
  

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach  dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://xlo.katowice.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 20.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 10. 11. 2022r. X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://xlo.katowice.pl/ spełnia wymagania w 84%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 259-77-59, 32 258-79-47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Korzystanie z klawiatury

Domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej, „Enter” uaktywnia odnośnik i przyciski. Świadomie zrezygnowano z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Udogodnienia

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
Informacje uzupełniające:

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres: 40-224 Katowice, ul. Miarki 6 telefon: 32 259-77-59, 32 258-79-47

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://xlo.katowice.pl

Dostępność architektoniczna 

 • Budynek posiada 3 wejścia. Jedno wejście umożliwia wejście osobom niepełnosprawnym (parter przy sali gimnastycznej).
 • Wszystkie piętra są dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Szkoła jest wyposażona w platformy.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Od strony boisk znajduje się parking
 • Szkoła posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych.
 • W szkole są oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • Do szkoły można wejść z psem asystującym.
 • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Copyright © X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach