Udostępnienie informacji publicznej nieujawnionej w BIP

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dane podlegają udostępnieniu na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. (Dz.U.2019 poz.1429) o dostępie do informacji publicznej.

1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

2. Wniosek można dostarczyć do szkoły na jeden z poniższych sposobów:

- Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - o ile Wnioskodawca posiada kwalifikowany certyfikat i kwalifikowane urządzenie do składania podpisu elektronicznego lub profil zaufany ePUAP;

- Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

- Złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach jego funkcjonowania.

3. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie wymagają zaopatrzenia wniosku podpisem elektronicznym i mogą być składane na adres mailowy: szkola@xlo.pl

4. W przypadku, gdy w związku z udostępnieniem informacji publicznej szkoła ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

5. O wysokości ewentualnych opłat powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia albo wycofa wniosek.

 

Terminy i sposób załatwienia sprawy

1. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

2. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:

  1. drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP,
  2. poprzez pocztę tradycyjną,
  3. osobiście w siedzibie szkoły.

4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

5. Załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej może przybrać postać:

  1. czynności materialno-technicznej, jaką jest udzielenie informacji publicznej;
  2. pisma informującego, że wezwany podmiot nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, gdyż nią nie dysponuje i do jej posiadania nie jest zobowiązany,

  3. pisma informującego, że żądana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  4. pisma informującego, że wniosek dotyczy informacji publicznej, lecz zasady i tryb dostępu do informacji objętych wnioskiem są odmiennie uregulowane w innej ustawie (istnieje odrębny tryb dostępu do żądanej informacji),

  5. decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do informacji, która stanowi tajemnicę ustawowo chronioną, dotyczy sfery prywatności lub informację przetworzoną i nie występuje przesłanka szczególnie istotnego interesu publicznego w realizacji wniosku,

  6. decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej, gdy wnioskodawca po zawiadomieniu go o braku możliwości zrealizowania wniosku we wskazanej formie i treści nie zmodyfikuje żądania i nadal będzie domagał się udostępnienia w pierwotnej formie, bądź nie odpowie na takie powiadomienie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf)
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf)

 

Wytworzenie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Udostępnienie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Aktualizacja informacji: 15.10.2019: E. Ciesińska

 

Autor: Ewa Ciesińska 2008-02-18 00:00
18 Luty 2008

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Udostępnienie informacji publicznej. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014