18 Lip 2016
11 Lip 2016

Ogłoszenie o zamówieniu: Remont instalacji c.o. w budynku głównym

Przetarg nieograniczony.

Numer ogłoszenia: 116057-2016

Rodzaj ogłoszenia: Roboty budowlane

Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie w postępowaniu: 2016-07-15 09:00

 

Autor: dr Barbara Nowak 2016-07-01 15:00
1 Lip 2016

Wyniki konkursu na GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Dyrektor szkoły informuje, że w wyniku ogłoszonego konkursu, stanowisko GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Katowicach obejmuje z dniem 1 lutego 2016 roku
Pani Jolanta Naczyńska  

Autor: dyr. Barbara Nowak 2016-01-18 10:58
18 Sty 2016

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Katowice dn. 28 grudnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE NR 1/2015

 

Na podstawie Art. 13, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014  poz. 1202 z póź. zm.) oraz  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz.U. z 2013 poz. 885 z póź. zm.)

 

Dyrektor X Liceum Ogólnokształcącego  im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

 

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko urzędnicze – GŁÓWNY KSIĘGOWY

w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

 

  1. 1.      Miejsce pracy – nazwa i adres jednostki: X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego
  2. 2.      Stanowisko: Główny(a) Księgowy(a)
  3. 3.      Wymiar czasu pracy: 1 etat, 
  4. 4.      Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę,
  5. 5.      Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

5.1.  wymagania niezbędne (konieczne) do podjęcia pracy na stanowisku:

o stanowisko Głównego Księgowego może ubiegać się osoba, która:

5.1.1.  ma obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

5.1.2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

5.1.3.  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko  obrotowi  gospodarczemu,  przeciwko  działalności  instytucji  państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5.1.4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5.1.5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła  ekonomiczne  jednolite  studia  magisterskie, wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5.2. wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

5.2.1. minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości na stanowisku głównego księgowego (lub minimum 5 letnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w dziale księgowości) w jednostkach budżetowych (szkołach),

5.2.2. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem szkoły, budżetu i rachunkowości jednostek budżetowych w tym: Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydawanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych  i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy budżetowej, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

5.2.3. doświadczenie  w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Europejskiego Funduszu Społecznego

5.2.4. biegła znajomość obsługi oprogramowania komputerowego i aplikacji: pakiet biurowy Office, ze szczególnym uwzględnieniem  arkusza kalkulacyjnego, program księgowy Vulcan, program księgowy  Qwant,   program płacowy Vulcan , program Płatnik, system PABS,

5.2.4. umiejętność sprawnego i samodzielnego podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku i kierowania z zespołem działu księgowości, kreatywność, komunikatywność, wysoka kultura osobista, gotowość do dalszego kształcenia i samokształcenia, dyspozycyjność,

5.2.5 Prawo jazdy kategorii B będzie dodatkowym atutem,

5.2.6 Mile widziane referencje

  1. 6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

6.1. prowadzenie rachunkowości jednostki;

6.2. współtworzenie planu finansowego jednostki, harmonogramu wydatków i dochodów,

6.3. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

6.4. dokonywanie wstępnej kontroli:

6.4.1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

6.4.2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6.5. podpisywanie dokumentów dotyczących poszczególnych operacji,

6.6. podejmowanie decyzji wstępnych co do prawidłowości merytorycznej operacji i ich zgodności z prawem,

6.7. zapewnienie, aby zobowiązania wynikające z operacji mieściły się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, oraz kontrola bieżąca środków finansowych,

6.8. wnioskowanie o dodatkowe fundusze i dokonywanie przesunięć w ramach nadanych kompetencji,

6.9. wykonywanie prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki

finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

6.10.  sporządzanie prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych składanych przez szkołę na zewnątrz, oraz na potrzeby dyrektora szkoły,

6.11. nadzorowanie gospodarki kasowej szkoły, przeprowadzanie kontroli kasy szkoły 

6.12. nadzór i kontrola nad pracownikami działu księgowości, a w tym:

6.12.1. sprawdzanie i zatwierdzanie: listy płac, podatku od wynagrodzeń, rozliczeń szkoły z budżetem państwa,  ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6.12.2. kontrola nad wywiązywaniem się najemców z warunków umów najmu w zakresie zobowiązań finansowych,  zabezpieczenie środków finansowych na fundusz socjalny, nadzór nad prawidłowością wypłat z funduszu po zatwierdzeniu przez Dyrektora Szkoły,

6.13. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

6.14. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

  1. 7.  Warunki pracy na danym stanowisku:

7.1. praca jednozmianowa

7.2. budynek nie jest przystosowany do pracy  osób niepełnosprawnych z trudnościami  w poruszaniu i przemieszczaniu się,

7.3. podstawowym narzędziem pracy jest komputer, obsługa komputera średnio powyżej 6 godzin dziennie, 

7.4.  w X Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

7.5.  kandydat zostanie zatrudniony z dniem 1 lutego 2016 r. na podstawie umowy o pracę.

  1. 8.  Wymagane dokumenty:

8.1. kwestionariusz osobowy,

8.2.  kserokopię dowodu osobistego,

8.3.  życiorys i list motywacyjny,

8.4.  kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,

8.5.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności (kursy, szkolenia, certyfikaty itp.),

8.6.  kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie wraz z ocenami pracy lub opiniami jeśli były dokonane,

8.7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8.8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

8.10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.          

  1. 9.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) termin: do 11 stycznia 2016 r. do godz. 13.00

2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w X Liceum Ogólnokształcącym
im. I. J. Paderewskiego w Katowicach”

3) miejsce: X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego  w Katowicach, ul. K. Miarki 6. Sekretariat szkoły.

  1. 10.  Dodatkowe informacje:

1) aplikacje, które wpłyną do X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

2) kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne określone w punkcie 5.1, oraz w największym stopniu spełniający wymagania dodatkowe  określone w punkcie 5.2 zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani
o terminie postępowania sprawdzającego;

3)  komisja wyłania najlepszych kandydatów – nie więcej niż 5 osób

4) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w BIP na stronie szkoły  www.xlo.pl i na tablicy ogłoszeń
w budynku Szkoły niezwłocznie po przeprowadzonym naborze nie później niż 18 stycznia 2016r.

5) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

6) Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny,

CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpni 1997r.

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182).

 

Dyrektor 

X Liceum Ogólnokształcącego im. I. J. Paderewskiego w Katowicach, dr Barbara Nowak

Autor: Barbara Nowak 2015-12-28 14:00
28 Gru 2015

ODWODNIENIE I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE BUDYNKU Etap II_przebudowa pomieszczeń i wykonanie wentylacji mechanicznej

ODWODNIENIE I ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE BUDYNKU Etap II_przebudowa pomieszczeń i wykonanie wentylacji mechanicznej

w załączeniu dokumenty: xlo.pl/dokumenty/bip/Dok. przetargowa_2015_odwodnienie.rar

Autor: Barbara Jastrzębska 2015-06-26 13:00
26 Cze 2015

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Bip: ogłoszenia i przetargi - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014