Zadania

ZADANIA

X Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a także świadectwa dojrzałości,
2) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie opartym na wiedzy,
3) kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości takie jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętność samokształcenia, doskonalenia się i skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku kształcenia.
5) sprawuje opiekę oraz zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich oraz stały nadzór przez prowadzących zajęcia; przez teren szkoły rozumie się budynek szkoły, boiska oraz teren położony w obrębie ogrodzenia,
6) zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę korzystając również z pomocy rodziców uczniów,
7) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
8) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania oraz stwarza warunki do realizacji indywidualnych programów nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych,
9) zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym,
10) organizuje system pozalekcyjnych konsultacji w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów,
11) wspiera inicjatywy uczniów oraz ich działalność samorządową,
12) tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym fizycznie oraz zapewnia szczególne formy opieki uczniom w wypadkach losowych,
13) tworzy warunki pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
14) Program Wychowawczy szkoły oraz Program Profilaktyki znajdują się w załącznikach stanowiących integralną część statutu.

Wytworzenie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Udostępnienie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Aktualizacja informacji 15.10.2019: E. Ciesińska

Autor: Ewa Ciesińska 2008-02-18 00:00
18 Luty 2008

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Zadania. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014