Status Prawny

STATUS  PRAWNY
 
 1. Szkoła jest utrzymywana ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka oraz w Europejskiej Karcie Praw i Obowiązków Rodziców.
 4. Kształcenie i wychowanie służą rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, poszanowania najwyższych wartości oraz dorobku kulturowego ludzkości i wzbogacanie go o nowe wartości.
 5. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki do wszechstronnego rozwoju, przygotowuje go do pełnienia obowiązków rodzinnych, obywatelskich na zasadach demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, równości i wolności.
 6. Szkoła w szczególności dąży do:
  • zapewnienia uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralnego, emocjonalnego i fizycznego, zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
  • podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
  • przekazania uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, zdania egzaminów, przygotowania do ciągłego doskonalenia i samokształcenia,
  • poszanowania godności osobistej uczniów oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
  • umożliwienia uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu,
  • kształtowania środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów szkoły stosownie do wieku uczniów i istniejących warunków,
  • zapewnienia uczniom opieki pedagogicznej oraz pełnego bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę,
  • umożliwienia uczniom rozwijania talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych,
  • sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  • upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowania właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
  • umożliwiania rozwoju samorządnych form działalności młodzieży,
  • wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Wytworzenie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Udostępnienie informacji 18.02.2008: E. Ciesińska
Aktualizacja informacji 15.10.2019: E. Ciesińska

Autor: Ewa Ciesińska 2008-02-18 13:23
18 Luty 2008

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Status Prawny. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014