IV Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

Miasto Katowice, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas 7 i 8, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w IV Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.
Przegląd odbędzie się w dniu 14 maja 2019r (wtorek) w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.
Do Konkursu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem,  profilaktyką oraz promocją zdrowia. Hasło tegorocznej edycji to Jestem sobą, szanuję innych.

Przegląd organizowany jest ze środków budżetu miasta Katowice w ramach Inicjatywy Lokalnej. 

Regulamin IV Konkursu spotów profilaktycznych

Informacje wstępne:


1.    Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.
2.    Materiały filmowe można przesyłać elektroniczne lub dostarczać do siedziby
X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach przy ulicy K. Miarki 6, do dnia  30 Kwietnia  2019r.  Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na przeglądzie 14 maja 2019r. w CINiBA w Katowicach.
3.   Nagrody w przeglądzie finansowane są ze środków budżetu Miasta Katowice w ramach Inicjatywy Lokalnej. 
4.   Temat Przewodni tegorocznej edycji konkursu – „Jestem sobą, szanuję innych”
5.    Cele konkursu:
GŁÓWNY:
- kształtowanie otwartości na potrzeby i wartości ludzi
SZCZEGÓŁOWE:
- promocja bezpieczeństwa w relacjach z ludźmi;
- propagowanie mody na życie bez uzależnień, troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo;
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego;
- rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.
6.    Udział w konkursie wymaga wypełnienia, podpisania i dostarczenia zgłoszenia oraz oświadczeń dostępnych w załączniku nr 1 (załącznik do do pobrania pod wysłaniu zapotrzebowania na adres: kregiel@xlo.pl).


Zasady konkursu:


1.    Konkurs jest jednoetapowy.
2.    Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę osób występujących w filmie na opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów oraz poświadczyć to na druku w załączniku nr 1 (każdy uczestnik/ autor wypełnia indywidualnie załącznik 1).  
3.    Zgłoszenie materiałów filmowych do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez pełnoletniego Uczestnika (lub, jeśli nie jest pełnoletni, jego opiekuna prawnego) zgody na publiczne prezentowanie zgłoszonych prac. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny uczestnika, akceptując regulamin konkursu, udziela organizatorom upoważnienia do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej pracy do różnego rodzaju publikacji, w szczególności: udostępnienia w Internecie, publicznego odtwarzania w celach promocji profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży.
4.    Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
5.    Materiały przygotowane indywidualnie, przez pojedynczych uczniów nie kwalifikują się do konkursu (przez Uczestnik rozumiany jest zespół 2-3 uczniów - autorów).
6.    Wszyscy uczestnicy muszą być uczniami katowickich szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych.
7.    Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a.    Długość materiału: maksymalnie do 3 minut.
b.    Film musi zawierać: logo Profilaktyki Rówieśniczej, oraz napis: Materiał powstał w ramach V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019 (logo w wersji elektronicznej można pozyskać od organizatora pisząc na adres: kregiel@xlo.pl).
c.    Filmy/spoty powinny być dostarczone na płycie CD, DVD lub na nośniku pamięci w formacie umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza w formacie AVI lub MPEG4. Nośnik opisany wg wzoru: tytuł filmu, imiona i nazwiska uczestników, klasa/y  nazwa szkoły, oraz rok produkcji. Materiały można też przesyłać drogą elektroniczną dołączając link do pobrania pliku przy pomocy np. WeTransfer lub Dysku Google na adres: kregiel@xlo.pl.
d.     Dźwięk i zdjęcia  wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw autorskich, powinny pochodzić z wolnej licencji lub należy dostarczyć informację o zakupie licencji.
8.    Jury oraz publiczność wyłonią 3 laureatów Konkursu podczas Przeglądu. Najlepszy film zaprezentowany zostanie podczas V Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2019.  Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody lub przyznać dwa wyróżnienia równoległe. Wyniki prac jury są ostateczne. Szkoły, do których uczęszczają Uczestnicy konkursu zostaną powiadomione przez organizatorów za pomocą poczty elektronicznej i telefoniczne o programie Przeglądu.
9.    Uczestnik, (czyli zespół 2-3 uczniów) może zgłosić 1 spot. Szkołę może reprezentować dowolna liczba Uczestników.
10.    Zgłoszenia dokonuje się przez przekazanie nośnika z materiałem filmowym, karty zgłoszeniowej i oświadczenia (załącznik 1) na adres: X LO im I. J. Paderewskiego, ul. K. Miarki 6 40-224 Katowice do 30 kwietnia lub drogą elektroniczną w formie skanu załącznika nr 1 na adres: kregiel@xlo.pl
11.    Skład Jury: przedstawiciele UM Katowice, przedstawiciel KM Policji w Katowicach, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 oraz przedstawiciel CINiBA w Katowicach. Przewidziane jest również głosowanie widzów Przeglądu.
12.    Jury podejmuje decyzję wg następujących kryteriów oceny prac konkursowych:
a)    Zgodność materiału filmowego z celami konkursu (0- 5 punktów);
b)    Wartości edukacyjno-profilaktyczne (0- 5 punktów);
c)    Walory artystyczne oraz aspekty techniczne materiału (0- 5 punktów).
13.    Dodatkowych informacji udzieli przedstawiciel organizatorów Marcin Kręgiel – psycholog X Liceum Ogólnokształcącego. Pytania należy kierować na adres: kregiel@xlo.pl lub telefonicznie: 322597759, 605641917.  


Autor: Marcin Kręgiel 2017-03-24 13:00

Zdjęcia do artykułuLogotyp autorstwa Piotra Renarda


Plakat promujący Przegląd i Konkurs w 2019 roku

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Nasze konkursy. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014