V Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

V Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych
realizowany w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach


Temat przewodni: „Wolność w czasach zarazy”


W związku z przejściem szkół na tryb zdalnego nauczania oraz stanem epidemii modyfikujemy tegoroczną edycję Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych.


Nie uda nam się przeprowadzić Przeglądu w tradycyjny sposób, ale mamy nadzieję, ze pomimo izolacji wasza kreatywność pozwoli na przygotowanie spotów konkursowych. Aby było to możliwe, i żeby ułatwić Wam zadanie zmieniamy regulamin.
Bez zmian pozostaje pula nagród – w tym roku mamy dla Was sprzęt elektroniczny o wartości 4000 złotych. Konkurs będzie rozstrzygnięty online, a wyniki ukażą się na stronach internetowych organizatorów do końca roku szkolnego.


Zmienia się też hasło przewodnie konkursu, które brzmi: Wolność w czasach zarazy. Zachęcamy do tworzenia spotów samodzielnie lub w zdalnie w grupach. Pokażcie, że pomimo ograniczeń związanych z pandemią można być wolnym od stresu, strachu, że izolacja może sprzyjać kreatywności, rozwojowi pasji, a odpowiedzialne zachowania sprzyjają zachowaniu zdrowia psychicznego i fizycznego.  

Inspiracje z poprzednich edycji znajdują się na YouTube

Regulamin w rozwinięciu.

Regulamin Konkursu Spotów Profilaktycznych
w ramach programu Profilaktyki Rówieśniczej w Katowicach
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE                        
1. Niniejszy    regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady konkursu filmowego pod hasłem „Wolność w czasach zarazy” na spot profilaktyczny zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu są: Urząd Miasta w Katowicach, A X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz Komenda Miejska Policji w Katowicach.
3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
4. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia a kończy 10 czerwca 2020 (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń elektronicznie). Opiekun i Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora za pomocą poczty elektronicznej i telefoniczne o terminie i miejscu wręczenia nagród.
5. Do celów Konkursu należy:
a) promocja zdrowia psychicznego i fizycznego,
b) prezentacja tematyki wolności od uzależnień, ryzykownych zachowań oraz przemocy,
c) promocja zdrowych sposobów radzenia sobie z lękiem, stresem, izolacją.
6. Regulamin Konkursu znajduje się do wglądu na stronie www.xlo.pl, zakładka: nasze konkursy.


II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Spot filmowy zwany dalej „Utworem” przygotowywany jest przez zespół, w skład, którego mogą wchodzić 1 -3 osoby, będące uczniami katowickich szkół. Szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów. Dodatkowo zespół musi posiadać opiekuna - osobę pełnoletnią, zwaną dalej „Opiekunem”, która w imieniu zespołu dokona zgłoszenia Utworu do Konkursu.
3. Opiekun podejmuje działania w ramach Konkursu w imieniu zespołu po uzyskaniu upoważnień opiekunów prawnych wszystkich członków zespołu do korzystania z Utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji. Opiekun, w zakresie, w jakim nie nabył stosownych uprawnień, działa w imieniu uprawnionych w oparciu o stosowne upoważnienia lub zgody.


III. WARUNKI SPEŁNIANE PRZEZ UTWÓR
1. W Konkursie oceniane będą Utwory.
2. Opiekun do Konkursu może zgłosić kilka utworów trwających od 1 do 3 minut.
3. Utwór powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, aparatu fotograficznego, telefonu komórkowego, lub animowany oraz zapisany w formacie mp4 lub avi.
4. Muzyka i efekty dźwiękowe oraz graficzne wykorzystane w Utworze nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Opiekuna zespołu.    
5. Plik Utworu musi być opisany według schematu: tytuł filmu, nazwa szkoły.
6. O zakwalifikowaniu Utworu do Konkursu decyduje Organizator.
7. Utwory nagrodzone w Konkursie mogą zostać wyemitowane na stronach internetowych Organizatora i w mediach.
8. Zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, przesyłanie na Konkurs Utworów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, propagujące piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniające techniki łamania danych oraz wszelkie inne, podobne w treści i działaniu materiały.
9. Organizator nie odsyła Utworów, zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym Utworów zdyskwalifikowanych lub niezakwalifikowanych do Konkursu ani przesłanych nośników.


IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) Dostarczenie utworu drogą elektroniczną, dołączając link do pobrania pliku przy pomocy aplikacji: WeTransfer lub Dysku Google na adres: kręgiel.marcin@gsuie.xlo.pl
b) Przesłanie drogą elektroniczną na adres: kręgiel.marcin@gsuie.xlo.pl skanu prawidłowo wypełnionej Karty Zgłoszeniowej i Oświadczenia, zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik do Regulaminu.
2. Nadesłanie Utworu wraz z prawidłowo wypełnioną Kartą zgłoszeniową i Oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
3. Termin wysyłki Utworu upływa z dniem 10 czerwca 2020 r.


V.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE
1. Opiekun zgłaszając Utwór do Konkursu oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do rozporządzania Utworem zgłoszonym do Konkursu, które nie jest ograniczone na rzecz osób trzecich;
b) osoby utrwalone w Utworze, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie.
2. Opiekun ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z Utworem zgłoszonym do Konkursu i zawartych w nim treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.
3. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Opiekun oświadcza, iż nieodpłatnie wyraża zgodę na nieograniczone w czasie i terytorialnie korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora Utworem na wszystkich polach eksploatacji.


VI. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze oceny Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora.
2. W skład Jury Konkursu wejdą przedstawiciele Organizatora.
3. Członkowie Jury Konkursu przy ocenie Utworów wezmą pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematu Utworu z tematyką i celami Konkursu,
b) wartości edukacyjno-profilaktyczne,
c) walory artystyczne oraz aspekty techniczne materiału.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone on linie na stronach organizatorów.
7. Jury ma prawo do zmiany ilości przyznawanych nagród/wyróżnień.


VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady    (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie    ochrony osób fizycznych    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest przedstawiciel organizatora: X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach.
3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka / Uczestnika będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz będą wykorzystywane w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego konkursu i jego rozstrzygnięcia.
4. Dane osobowe Pani/Pana dziecka / Uczestnika będą przetwarzane przez okres trwania konkursu lub do czasu wycofania się Pani/Pana dziecka / Uczestnika z udziału w konkursie, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku wygrania lub wyróżnienia w konkursie Pani/Pana dziecka / Uczestnika dane osobowe będą po ogłoszeniu wyników również zamieszczone na stronie Organizatora.
6. Opiekunom prawnym Uczestników konkursu i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania udostępnionych danych w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać u przedstawiciela Organizatora – pana Marcina Kręgla, psychologa X Liceum Ogólnokształcącego pod adresem e-mail: kręgiel.marcin@gsuie.xlo.pl  lub telefonicznie: 32 259 77 59.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów, a także prawo opublikowania Utworów całości lub we fragmentach, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób.
3. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.
5. Uczestnicy nie będą zgłaszać roszczeń finansowych za Utwór emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Autor: Marcin Kręgiel 2017-03-24 13:00

Zdjęcia do artykułuLogotyp autorstwa Piotra Renarda

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Nasze konkursy. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014