III Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

Miasto Katowice, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w III Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.
Przegląd odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r (czwartek) w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.
Do Przeglądu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.
Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs (szczegóły w rozwinięciu artykułu), w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy.

Przegląd organizowany jest w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta Katowice. 

Regulamin Konkursu spotów profilaktycznych w ramach IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018


Informacje wstępne:
1.    Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.
2.    Materiały filmowe można przesyłać elektroniczne lub dostarczać do siedziby
X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach przy ulicy K. Miarki 6, do dnia  20 Kwietnia  2018r.  Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na przeglądzie 26 kwietnia 2018r. w CINiBA w Katowicach.
3.    Wręczanie nagród w nastąpi w dniu 18 czerwca 2018r. podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018  w Pałacu Młodzieży.  Ponadto na samym przeglądzie wręczone zostaną nagrody finansowane ze środków Inicjatywy Lokalnej Miasta Katowice.
4.    Temat Przewodni tegorocznej edycji konkursu – Bezpieczni w Katowicach
5.    Cele konkursu:
GŁÓWNY:
- budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni, w której żyje i biorącego za nią odpowiedzialność
SZCZEGÓŁOWE:
- promocja bezpieczeństwa w mieście Katowice;
- propagowanie mody na życie bez uzależnień, troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo przez promowanie pozytywnych form profilaktyki.
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole;
- kształtowanie zachowań związanych z ochroną wizerunku i danych w kontakcie z technologią;
- promocja zdrowia psychicznego i fizycznego;
- rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.
6.    Udział w konkursie wymaga wypełnienia, podpisania i dostarczenia zgłoszenia oraz oświadczeń dostępnych u organizatora (pocztą tradycyjną lub elektroniczne).
Zasady konkursu:
1.    Konkurs jest jednoetapowy.
2.    Do Konkursu można zgłaszać spoty, powstałe w latach 2016 - 2018, które dotychczas nie były nagradzane i wyróżniane.
3.    Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę osób występujących w filmie na opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów oraz poświadczyć to na druku w załączniku nr 1 (każdy uczestnik/ autor wypełnia indywidualnie załącznik 1 - dostępny u organizatora).  
4.    Zgłoszenie materiałów filmowych do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez pełnoletniego Uczestnika (lub, jeśli nie jest pełnoletni, jego opiekuna prawnego) zgody na publiczne prezentowanie zgłoszonych prac. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny uczestnika, akceptując regulamin konkursu, udziela organizatorom upoważnienia do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej pracy do różnego rodzaju publikacji, w szczególności: udostępnienia w Internecie, publicznego wystawiania, drukowania, w celach promocji profilaktyki zagrożeń wśród dzieci i młodzieży.
5.    Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom.
6.    Materiały przygotowane indywidualnie, przez pojedynczych uczniów nie kwalifikują się do konkursu (przez Uczestnik rozumiany jest zespół 2-3 uczniów - autorów).
7.    Wszyscy uczestnicy muszą być uczniami katowickich szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych.
8.    Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a.    Długość materiału: maksymalnie do 3 minut.
b.    Film musi zawierać: logo Profilaktyki Rówieśniczej, oraz napis: Materiał powstał w ramach IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018 (logo w wersji elektronicznej można pozyskać od organizatora pisząc na adres: kregiel@xlo.pl).
c.    Filmy/spoty powinny być dostarczone na płycie CD, DVD lub na nośniku pamięci w formacie umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzacza w formacie AVI lub MPEG4. Nośnik opisany wg wzoru: tytuł filmu, imiona i nazwiska uczestników, klasa/y  nazwa szkoły, oraz rok produkcji. Materiały można też przesyłać drogą elektroniczną dołączając link do pobrania pliku przy pomocy np. WeTransfer lub Dysku Google na adres: kregiel@xlo.pl.
d.     Dźwięk i zdjęcia  wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw autorskich, powinny pochodzić z wolnej licencji lub należy dostarczyć informację o zakupie licencji.
9.    Jury oraz publiczność wyłonią 3 laureatów Konkursu podczas Przeglądu. Najlepszy film zaprezentowany zostanie podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018.  Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody lub przyznać dwa wyróżnienia równoległe. Wyniki prac jury są ostateczne. Szkoły, do których uczęszczają Uczestnicy konkursu zostaną powiadomione przez organizatorów za pomocą poczty elektronicznej i telefoniczne o programie Przeglądu.
10.    Uczestnik, (czyli zespół 2-3 uczniów) może zgłosić 1 spot. Szkołę może reprezentować dowolna liczba Uczestników.
11.    Zgłoszenia dokonuje się przez przekazanie nośnika z materiałem filmowym, karty zgłoszeniowej i oświadczenia (załącznik 1, dostępny u organizatora) na adres: X LO im I. J. Paderewskiego, ul. K. Miarki 6 40-224 Katowice do 20 kwietnia lub drogą elektroniczną w formie skanu  na adres: kregiel@xlo.pl
12.    Skład Jury: przedstawiciele UM Katowice, przedstawiciel KM Policji w Katowicach, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 oraz przedstawiciel CINiBA w Katowicach. Przewidziane jest również głosowanie widzów Przeglądu.
13.    Jury podejmuje decyzję wg następujących kryteriów oceny prac konkursowych:
a)    Zgodność materiału filmowego z celami konkursu (0- 5 punktów);
b)    Wartości edukacyjno-profilaktyczne (0- 5 punktów);
c)    Walory artystyczne oraz aspekty techniczne materiału (0- 5 punktów).
14.    Dodatkowych informacji udzieli przedstawiciel organizatorów Marcin Kręgiel – psycholog X Liceum Ogólnokształcącego. Pytania należy kierować na adres: kregiel@xlo.pl lub telefonicznie: 322597759, 605641917. 

Autor: Marcin Kręgiel 2017-03-24 13:00

Zdjęcia do artykułu



Logotyp autorstwa Piotra Renarda


Plakat promujący wydarzenie

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Nasze konkursy. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014