Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają wszystkie katowickie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.
Przegląd odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017r w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.
Do Przeglądu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką. Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs (szczegóły w rozwinięciu poniżej), w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy.

Regulamin Konkursu spotów profilaktycznych w ramach

III Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2017
 


Informacje wstępne:
1.    Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oraz  X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach.
2.    Materiały filmowe można dostarczać do siedziby X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach przy ulicy K. Miarki 6, do dnia  15 Kwietnia  2017r.  Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce na przeglądzie 25 kwietnia br. w CINiBA w Katowicach.
3.    Wręczanie nagród nastąpi dnia 13 czerwca br. podczas III Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2017  w Pałacu Młodzieży.  
4.    Celami Konkursu są:
a.    propagowanie mody na życie bez uzależnień, troski o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo,
b.    rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów,
c.    rozwijanie umiejętności pracy w grupie.
5.    Udział w konkursie wymaga wypełnienia, podpisania i dostarczenia zgłoszenia i oświadczeń dostępnych w załączniku nr 1 (załącznik można zamówić pisząc na adres: kregiel@xlo.pl).


Zasady konkursu:


1.    Konkurs jest jednoetapowy.
2.    Do Konkursu można zgłaszać spoty, powstałe w latach 2015 - 2017, które dotychczas nie były nagradzane i wyróżniane.
3.    Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę osób występujących w filmie na opublikowanie i publiczne odtwarzanie filmów oraz poświadczyć to na druku w załączniku nr 1 (każdy uczestnik/ autor wypełnia indywidualnie załącznik 1).  
4.    Zgłoszenie materiałów filmowych do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez pełnoletniego Uczestnika (lub, jeśli nie jest pełnoletni, jego opiekuna prawnego) zgody na publiczne prezentowanie zgłoszonych prac. Uczestnik/rodzic/opiekun prawny uczestnika, akceptując regulamin konkursu, udziela organizatorom upoważnienia do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanej pracy do różnego rodzaju publikacji, w szczególności: udostępnienia w Internecie, publicznego wystawiania, drukowania, w celach promocji profilaktyki zagrożeń wśród dzieci i młodzieży.
5.    Przesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi ich autorom.
6.    Materiały przygotowane indywidualnie, przez pojedynczych uczniów nie kwalifikują się do konkursu (przez Uczestnik rozumiana jest grupa 2-5 uczniów - autorów).
7.    Wszyscy uczestnicy muszą być uczniami katowickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
8.    Filmy muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a.    Długość materiału: maksymalnie do 3 minut.
b.    Film musi zawierać: logo Profilaktyki Rówieśniczej, oraz napis: Materiał powstał w ramach III Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2017 (logo w wersji elektronicznej można pozyskać od organizatora pisząc na adres: kregiel@xlo.pl).
c.    Filmy/spoty powinny być dostarczone na płycie CD, DVD lub na nośniku pamięci w formacie umożliwiającym odtwarzanie ze stacjonarnego odtwarzaczaw formacie AVI lub MPEG4. Nośnik opisany wg wzoru: tytuł filmu, imiona i nazwiska uczestników, klasa/y  nazwa szkoły, oraz rok produkcji.
d.    Dźwięk i zdjęcia  wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw autorskich, powinny pochodzić z wolnej licencji lub należy dostarczyć informację o zakupie licencji.
9.    Jury oraz publiczność wyłonią 3 laureatów Konkursu podczas Przeglądu. Najlepszy film zaprezentowany zostanie podczas III Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2017.  Jury może podjąć decyzję o odstąpieniu od przyznania nagrody lub przyznać dwa wyróżnienia równoległe. Wyniki prac jury są ostateczne. Szkoły, do których uczęszczają Uczestnicy konkursu zostaną powiadomione przez organizatorów za pomocą poczty elektronicznej o programie Przeglądu.
10.    Uczestnik (czyli grupa 2-5 uczniów) może zgłosić 1 spot. Szkołę może reprezentować dowolna liczba Uczestników.
11.    Zgłoszenia dokonuje się przez przekazanie nośnika z materiałem filmowym, karty zgłoszeniowej i oświadczenia (załącznik 1) na adres: X LO im I. J. Paderewskiego, ul. K. Miarki 6 40-224 Katowice do 15 kwietnia. (Decyduje data wpływu materiału do szkoły).
12.    Skład Jury: przedstawiciel UM Katowice, przedstawiciel KM Policji w Katowicach, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta oraz przedstawiciel CINiBA w Katowicach. Przewidziane jest również głosowanie widzów Przeglądu.
13.    Jury podejmuje decyzję wg następujących kryteriów oceny prac konkursowych:
a)    zgodność materiału filmowego z celami konkursu (0- 5 punktów);
b)    wartości edukacyjno-profilaktyczne (0- 5 punktów);
c)    walory artystyczne oraz aspekty techniczne materiału (0- 5 punktów).
14.    Dodatkowych informacji udzieli, za pomocą poczty elektronicznej, przedstawiciel organizatorów Marcin Kręgiel – psycholog X Liceum Ogólnokształcącego. Pytania należy kierować na adres: kregiel@xlo.pl lub telefonicznie: 322597759.

Autor: Marcin Kręgiel 2017-03-24 13:00

Zdjęcia do artykułuLogotyp autorstwa Piotra Renarda

X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach 
Adres: ul. Miarki 6 40-224 Katowice
tel.: 32 259-77-59, 32 258-79-47 
e-mail: szkola@xlo.pl

Z życia szkoły - X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach. All Rights Reserved.
Opracowanie graficzne strony: Jacek Durski 2013-2014